Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด เกษตรกร

ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกและ โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรต่อเนื่อง”

” ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกและ โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรต่อเนื่อง”

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พนักงานไข้หวัดนก พนักงานจ้างเหมา ช่วยงานด้านสัตว์ปีก และพนักงานจ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรที่ประสบอุทกภัยน้าท่วม พร้อมทั้งค้นหาสัตว์ปีกและสุกรป่วยตายผิดปกติ และเฝ้าระวังโรคสัตว์ในสัตว์ปีกและสุกร พร้อมทั้งได้ให้ความรู้ด้านการเลี้ยง การป้องกันโรคและให้คำแนะนำด้านการปรับปรุงโรงเรือนให้เข้าระบบ Good Farming Management
(GFM) และให้ความรู้พร้อมคำแนะนำในการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือหากพบอาการผิดปกติ(ตามเอกสารที่แจก) ในสุกร ให้เกษตรกรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีเพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือต่อไป และได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองจำนวน 3,494 ตัว 174 ราย ไก่ไข่ 182 ตัว 9 ราย เป็ด 114 ตัว 15 ราย และสุกร 159 ตัว 23 ราย จากการค้นหาและตรวจเยี่ยมไม่พบสัตว์ปีกและสุกรป่วยผิดปกติ

นายพงษ์สวัสดิ์ ศรีพันธ์
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล
เลขที่ตำแหน่ง 3635 ผู้รายงาน