วันพุธ ที่ 29 เดือนมกราคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธาน เปิดประชุม เรื่องการดำเนินการเครือข่ายสื่อพลังพลเมืองอาสา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ. เวลา 9.30 น ห้องประชุมมหาธาตุ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธาน เปิดประชุม เรื่องการดำเนินการเครือข่ายสื่อพลังพลเมืองอาสา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง และ หน่วยงานราชการรวมทั้งสื่อมวลชน 5 สมาคม เข้าร่วมประชุม โดยมีนายวิริทธิ์พล หิรัญรัตน์ นายกสมาคมวิทยุโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยกล่าวรายงานถึงเรื่องโครงการเครือข่ายพลังพลเมืองอาสาประชารัฐระดับจังหวัดว่ามีคณะทำงาน ประกอบด้วยองค์กรสื่อในระดับจังหวัดคือ

1 นายกสมาคมเครือข่ายนักสื่อสารชุมชน
2 นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบูรณ์
3 นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพชรบูรณ์
4 นายกสมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภูมิภาค
5 นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์
6 นายกสมาคมองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมไทยเข้มแข็งจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้

และมีภาคีเครือข่ายหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์มหาวิทยาลัย กีฬาแห่งชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ ภาคีเครือข่าย องค์กรเอกชนอาสาสมัครสื่อมวลชนและภาคประชาสังคม รวม ทั้งยังมีเครือข่าย สื่อพลังพลเมืองอาสาจำนวน 11 อำเภอ อำเภอละ 10 คน รวมเป็น 110 คน และมีการกล่าวถึงพื้นที่กรณีศึกษา ในการลงพื้นที่บ้าน ปลาฝา ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ราษฎรในหมู่บ้านได้จัดตั้ง ศูนย์เรียนรู้ชุมชน โดยมีเด็กและเยาวชนจิตอาสาเป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้งบส่วนตัว ดำเนินกิจกรรม มาแล้ว มากกว่า 10 ปี โดยมิได้ใช้งบของทางราชการ แต่อย่างไร จากการเก็บข้อมูลทราบว่า อาจารย์บุญช่วย และภรรยาซึ่งเป็นคนในพื้นที่ที่ได้เกษียณราชการมา ดำเนินการ ด้วย ทรัพยากรส่วนตัว มีเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม ต่างๆเช่น การออกกำลังกายการอบรมฝึกทักษะ การให้ความรู้กิจกรรมพี่สอนน้องและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การกีฬาการสวดมนต์ และการรณรงค์ลดละเลิกอบายมุข รวมถึงกิจกรรมอื่นๆอีกมากกว่า 20 คณิต

 

 

นอกจากนั้นยังได้ส่งเสริมกิจกรรม ทูบีนัมเบอร์วัน ซึ่งชนะเลิศระดับอำเภอ ประกันสำคัญเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 60 คนไม่มีการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 100% ซึ่งคณะทำงานเครือข่ายสื่อพลังมวลชนอาสาจังหวัดเพชรบูรณ์เห็นว่า น่าสนับสนุน และให้กำลังใจในการทำงาน จึงได้นำเรียน จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อกำหนดแนวทางในการส่งเสริมและบำรุงขวัญ รวมถึงให้กำลังใจแก่ผู้เสียสละและอุทิศตน เพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคม ต่อไป
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านปลาฝา เลขที่ 119 หมู่ 5 ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ อาจารย์บุญช่วยทองเถาว์ เบอร์โทร 099 291 5499
หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์อยากให้เด็กๆ เยาวชนรุ่นใหม่ เข้าฝึกอบรม สมาธิและธรรมะเพื่อฝึกให้เด็กได้รู้จักการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเข้มแข็งเพราะสังคมทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปมาก และยังเชิญชวนสภาเด็กของจังหวัดเพชรบูรณ์มาประชุมประจำเดือนกับผู้ว่าด้วยโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ขันอาสาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเอง และผู้ว่าได้กล่าวทิ้งท้าย ไว้ว่าสังคมทุกวันนี้ ต้องเริ่มจากเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ จึงอยากขอฝากให้สื่อมวลชนช่วยกันร่วมกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและทำโครงการดีๆแบบนี้ต่อไป