วันพุธ ที่ 29 เดือนมกราคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จันทบุรี-องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงสนามบินทำใหม่ จ.จันทบุรี

จันทบุรี-องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงสนามบินทำใหม่ จ.จันทบุรี

เพื่อรองรับการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพี่น้องประชาชนภาคตะวันออก

วันนี้ เวลา 16.00 น. ที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจันทบุรีสนามบินทำใหม่จังหวัดจันทบุรีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี และประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ลงพื้นที่ติตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการปรับปรุงสนามบินทำใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในฐานบินปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนการปฏิบัติการฝนหลวงประจำปีของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อทำการบินปฏิบัติการทำฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดในความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก 8 จังหวัดได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรีและตราดตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2515 จนถึงปัจจุบัน โดยในการปฏิบัติการฝนหลวงสนามบินทำใหม่จะเป็นฐานบินปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่เดือนเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม เนื่องจากสนามบิอยู่ทางด้านตันลมในฤดูแล้งช่วงเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม ทำให้สามารถบินปฏิบัติการทำฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งและขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรของภาคตะวันออกได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่ปลูกไม้ผลของจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด และสระแก้วตอนล่างได้ทั้งหมด ปัจจุบันพื้นที่การเกษตรของภาคตะวันออกมีจำนวน 12.8 ล้านไร่หรือร้อยละ56 ของพื้นที่ทั้งหมด 22.8 ล้านไร่ซึ่งได้ขยายตัวเพิ่มมาขึ้นเป็นจำนวนมาก มีพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานจำนวน884,354 ไร่และพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานจำนวน 12 ล้าน

ไร่พืชเศรษฐกิจที่ปลูกได้แก่ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรด ทุเรียนมังคุด ลำไย เงาะ ลองกอง ยางพารา และปาล์มน้ำมัน มีมูลคำภาคการเกษตรจำนวน 7.2หมื่นล้านบาทต่อปีสำหรับสนามบินทำไหมเติมมีพื้นที่รันเวย์เป็นดินลูกรังบดอัดแน่น ประกอบกับประสบปัญหาเป็นฝุ่นในฤดูแล้งและลื่นในช่วงหน้าฝน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงมีแผนการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเป็นรันเวย์ราดแอสฟาติกส์คอนกรีตเพิ่มระยะทางทั้งหมดจากรันเวย์ดินลูกรัง 1,500 เมตร เป็นรันเวย์คอนกรีต 1,300 เมตรและเพิ่มระยะวิ่งจาก 980 เมตรที่รองรับได้เพียงเครื่องบินขนาดเล็กคาราแวน(CARAVAN) เป็นระยะ 1,200 เมตรเพื่อรองรับเครื่องบินขนาดกลางคาช่า (CASA) และเกิดความปลอดภัยในการบินขึ้น-ลงของเครื่องบินกรมฝนหลวงและการบินเกษตร อีกทั้งเพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานของสนามบินซึ่งจะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจ เกิดผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติการฝนหลวงที่มีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มปริมาณน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรเพิ่มปริมาณน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำต่างๆได้มากขึ้นส่งผลดีต่อทุกภาคส่วน พร้อมทั้งยังสามารถเป็นสนามบินสำรองหรือสนามบินฉุกเฉินและสนับสนุนภารกิจทางการทหารและความมั่นคงได้เป็นอย่างดี ซึ่งสำหรับในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมาทางกองทัพอากาศได้ทำการออกแบและประมาณการปรับปรุงสนามบินทำใหม่ เป็นเงิน 99,053,100 บาท และสำนักงบประมาณพิจารณาให้ใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร หรือกองทัพอากาศเสนอขอสนับสนุนงบประมาณโดยตรง อันจะเป็นการดำเนินงานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการฝนหลวงในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก