วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้ว่าฯพังงา มอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ครูดีเด่น และนักเรียนคนเก่ง ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

ผู้ว่าฯพังงา มอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ครูดีเด่น และนักเรียนคนเก่ง ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

วันนี้ (11 พ.ย.63) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อ.ทับปุด ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 มอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้แก่นางสาวสุรีย์รัตน์ หน่อนารถ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า สังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลแก่นักเรียนโครงการแข่งขันคนเก่ง ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 โดยนักเรียนที่ได้รางวัลเหรียญทอง ได้แก่ 1.เด็กหญิงกชพร อุ่นมานิช รางวัลหรียญทอง และคะแนนสูงสุดลำดับที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดเทศบาลเมืองพังงา 2.เด็กหญิงอรลต สูงปานเขา รางวัลเหรียญเงิน และคะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษปีที่ 2 สังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า และ 3.นายธีร์รักษ์ บุญฤทธิ์ รางวัลคะแนนสูงสุดลำดับที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า

นายวุฒิชัย บำรุงรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดพังงา กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดให้มีโครงการคัดเลือกองค์กรปกส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 11 ด้าน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อ.ทับปุด ได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นในด้านที่ 10 คือ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจาก “โครงการเสียงเพลงสร้างสุขในกลุ่มผู้สูงวัยตำบลโคกเจริญ” และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกับมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ดำเนินโครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น โครงการคัดเลือกครูดีเด่น และโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นได้ทำการมอบรางวัลแล้ว เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ส่วนรางวัลอื่นๆนั้นได้จัดให้มีการมอบในการประชุมผู้บริหารส่วนท้องถิ่นในวันนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลสืบไป