วันจันทร์ ที่ 10 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร.ท.มนูญ คำอักษร น.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด ล.พ., นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์ จว.ล.พ., ศดธ.จว.ล.พ., เกษตร จว.ล.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกร

เมื่อ 17 ก.ย.61, 1130 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร.ท.มนูญ คำอักษร น.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด ล.พ., นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์ จว.ล.พ., ศดธ.จว.ล.พ., เกษตร จว.ล.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกรในพื้นที่ อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลาง จว.ล.พ. ต.ในเมือง อ.เมือง จว.ล.พ. กรณีผลผลิตหอมแดงมีราคาตกต่ำ ซึ่งคาดว่าเกิดจากการนำเข้าหอมแดงจากประเทศอินโดนีเซีย จึงขอให้ สนง.พาณิชย์ จว.ล.พ. ประสานหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ สนง.พาณิชย์ จว.ล.พ. และ ศดธ.จว.ล.พ. ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มเกษตรกร โดย สนง.พาณิชย์ จว.ล.พ. จะดำเนินการทำหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์ ให้ชะลอการนำเข้าหอมแดงจากประเทศอินโดนิเซีย ซึ่งกลุ่มเกษตรกรรับทราบและเข้าใจดีแล้ว จึงเดินทางกลับ มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 40 คน