Reporter&Thai Army

พ.ต.สุวิทย์ มานะสมบูรณ์ ผบ.ร้อย.ทพ.๓๑๐๖/ หน.หมู่ รส.อ.เวียงแก่น ฯ, ร้อย.ทพ.๓๑๐๔ จัด กพ. ร่วมกับ อ.เวียงแก่น, ส่วนราชการ,หน่วยงาน, ปกครอง อ.เวียงแก่น, กำนัน – ผญบ. และประชาชน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟปป่าและหมอกควัน

เมื่อ ๐๖ มี.ค.๖๑ ๐๙๐๐ – ๑๐๐๐ พ.ต.สุวิทย์ มานะสมบูรณ์ ผบ.ร้อย.ทพ.๓๑๐๖/ หน.หมู่ รส.อ.เวียงแก่น ฯ, ร้อย.ทพ.๓๑๐๔ จัด กพ. ร่วมกับ อ.เวียงแก่น, ส่วนราชการ,หน่วยงาน, ปกครอง อ.เวียงแก่น, กำนัน – ผญบ. และประชาชน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟปป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่า รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื่นที่ อ.เวียงแก่น ฯ ณ.ลานหน้าที่ว่าการ อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ประมาณ ๑๕๐ คน โดยมี นายสุจิต สุชาติ นอภ.เวียงแก่น ฯ เป็นประธาน