Reporter&Thai Army

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลลี้ ได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อน

วันที่ 19 มีนาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลลี้ ได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 19.00 น. ความเสียหายเบื้องต้น ดังนี้ บ้านปูหมู่ที่ 3 ได้รับความเสียหาย 2 ครัวเรือน บ้านฮ่อมต้อ หมู่ 5 ได้รับความเสียหาย 26 ครัวเรือน บ้านใหม่ศิวิไล หมู่ที่ 12 ได้รับความเสียหาย 24 ครัวเรือน ทางเทศบาลตำบลลี้ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว