Reporter&Thai Army

ร.ท.อภิภู เมืองซ้าย ผบ.ร้อย ทพ.๓๑๐๑ ฉก.ทพ.๓๑/หน.หมู่ รส.อ.เชียงของ จว.ช.ร. จัด กพ. ร่วมกับ ร้อย.ทพ.๓๑๐๔ และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ อ.เชียงของ เข้าร่วมประชุมหารือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนลำน้ำโขง เชียงของ – ห้วยทราย

เมื่อ ๖ มี.ค.๖๒, ๐๙๐๐ ร.ท.อภิภู เมืองซ้าย ผบ.ร้อย ทพ.๓๑๐๑ ฉก.ทพ.๓๑/หน.หมู่ รส.อ.เชียงของ จว.ช.ร. จัด กพ. ร่วมกับ ร้อย.ทพ.๓๑๐๔ และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ อ.เชียงของ เข้าร่วมประชุมหารือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนลำน้ำโขง เชียงของ – ห้วยทราย และกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่สำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดนเชียงของ (BLO:เชียงของ)

 

กับเจ้าหน้าที่สำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดนห้วยทราย (BLO:ห้วยทราย),การลาดตระเวนร่วมตามลำแม่น้ำโขง,การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอำเภอเชียงของกับเมืองห้วยทราย ณ สำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดนห้วยทราย (BLO:ห้วยทราย) สปป.ลาว โดยฝ่ายไทยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของเป็นประธาน, ฝ่าย สปป.ลาว มี พ.ท.หุมแพง สีสะเกด รอง หน.ปกส.แขวงบ่อแก้ว เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย