Reporter&Thai Army

ศอ.จอส.พล.พัฒนา ๓ โดย พัน.พัฒนา ๓ ได้จัดกำลังพลร่วมกับ ร้อย.รส.ที่ ๓ (พัน.พัฒนา ๓) อ.แม่ริม กกล.รส.จว.ช.ม. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ในการพัฒนาลำเมืองสา ฝันน้ำดีสู่คลองแม่ข่า ณ บ้านพระนอนขอนม่วง

เมื่อ ๒๖ เม.ย.๖๒ เวลา ๐๙๓๐ ศอ.จอส.พล.พัฒนา ๓ โดย พัน.พัฒนา ๓ ได้จัดกำลังพลร่วมกับ ร้อย.รส.ที่ ๓ (พัน.พัฒนา ๓) อ.แม่ริม กกล.รส.จว.ช.ม. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ในการพัฒนาลำเมืองสา ฝันน้ำดีสู่คลองแม่ข่า ณ บ้านพระนอนขอนม่วง หมู่ ๕ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จว.ช.ม.

โดยมี นางอุบล ยะไวทย์ณะวิชัย ปลัด อบต.ดอนแก้ว เป็นประธาน ร่วมด้วย พนักงานราชการ, ผญบ., นักเรียน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำไหล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน ผลการปฏิบัติได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี