Reporter&Thai Army

กองร้อยรักษาความสงบจังหวัดเชียงราย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 (หมู่รักษาความสงบ อ.แม่สรวย) ร่วมกับส่วนราชการ, ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย, อบต.แม่พริก, กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านทุ่งฟ้าผ่า ร่วมพิธีส่งมอบโครงการประชารัฐพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้โครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามแนวทางพระราชดำริ

เมื่อ ๒๗ ส.ค. ๖๑ กองร้อยรักษาความสงบจังหวัดเชียงราย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 (หมู่รักษาความสงบ อ.แม่สรวย) ร่วมกับส่วนราชการ, ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย, อบต.แม่พริก, กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านทุ่งฟ้าผ่า ร่วมพิธีส่งมอบโครงการประชารัฐพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้โครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามแนวทางพระราชดำริ ให้กับเกษตรกรบ้านทุ่งฟ้าผ่าที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๐ ตัวโดยมี นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอแม่สรวย เป็นประธาน ณ สถานที่กักกันสัตว์บ้านทุ่งฟ้าผ่า ม.๗ ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย