Uncategorized

นราวิทย์อิสลาม จ.นราธิวาส จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “นราวิทย์อิสลามเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561

นราวิทย์อิสลาม จ.นราธิวาส จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “นราวิทย์อิสลามเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561


นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาภายใน “นราวิทย์อิสลามเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนนราวิทย์อิสลาม ถนนคชรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ว่าการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุลต้องคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการสุขภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษาและการทดสอบระดับชาติกีฬาเป็นกิจกรรมทำให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจร่าเริง สนุกสนาน รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่เอารัดเอาเปรียบรู้จักเคารพกฎกติกามารยาท รู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน และก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียว มีน้ำใจนักกีฬา เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการเสริมสร้างพลานามัยที่ดีและเป็นกิจกรรมที่คณะอาจารย์และนักเรียนทุกระดับได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน มีปฎิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งการแข่งขันกีฬาภายใน “นราวิทย์อิสลามเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2561

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของหมู่คณะ ความมานะและความอดทน ความสำเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้หากทุกคนขาดคุณสมบัติเหล่านั้น การเป็นนักกีฬาที่ดีต้องหมั่นขยันฝึกซ้อม ซึ่งนอกจากจะทำให้มีทักษะด้านกีฬามากขึ้นแล้ว ยังทำให้ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และชัยชนะจากการแข่งขันเป็นความภาคภูมิใจที่สูงค่าอย่างยิ่ง เพราะกว่าจะได้มาต้องใช้ความพยายามและมุ่งมั่น ทั้งด้านร่างกาย แต่การแข่งขันไม่ได้หมายถึงผู้ชนะจะภาคภูมิใจฝ่ายเดียว ผู้แพ้ก็สามารถภาคภูมิใจในตนเองได้ และควรค่าแก่การยกย่องที่รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักการให้อภัย รวมถึงการมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างให้มีระเบียบวินัย มีมารยาทที่ดี ฝึกภาวะความเป็นผู้นำ และรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
0936193807

Comments are closed.