Reporter&Thai Army

อ.คลองขลุง จว.ก.พ., ชป.รส.(สห.)กกล.รส.จว.ก.พ., กอ.รมน.จว.ก.พ. ร่วมกับ จนท.กรมการจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร, จนท.สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร, จนท.กองกำกับการสืบสวนจังหวัดกำแพงเพชร ปลัดอำเภอคลองขลุง และ จนท.อส.อ.คลองขลุง ได้ดำเนินการกวดขันจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

เมื่อ 281000 ส.ค.61 ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 2 (ร.14 พัน.1) อ.คลองขลุง จว.ก.พ., ชป.รส.(สห.)กกล.รส.จว.ก.พ., กอ.รมน.จว.ก.พ. ร่วมกับ จนท.กรมการจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร, จนท.สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร, จนท.กองกำกับการสืบสวนจังหวัดกำแพงเพชร ปลัดอำเภอคลองขลุง และ จนท.อส.อ.คลองขลุง ได้ดำเนินการกวดขันจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ในพื้นที่ อ.คลองขลุง ตามที่กระทรวงแรงงานได้กำหนดให้มีการกวดขัน จับกุม ดำเนินคดี นายจ้าง สถานประกอบการและแรงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยทำการตรวจสอบดังนี้
1.สวนส้มเฮียปราชญ์ 360/2 ม.2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุงฯ โดยมีนายกฤษณะ แถลงกิจ เป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งมีแรงงานลูกจ้าง ชาวพม่า อยู่จำนวน 21 คน (ชาย 10, ญ 11 คน)
2.สวนส้ม เลขที่ 88 ม.3 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุงฯ โดยมีนายสำเริง ครูเล่งกี่ เป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งมีแรงงานลูกจ้าง ชาวพม่า อยู่จำนวน 4 คน (ชาย 2, หญิง 2 คน)
3.สวนส้มพนัส เลขที่ 45 ม.3 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุงฯ โดยมีนายพนัส ฑีฆายุทธสกุล เป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งมีแรงงานลูกจ้าง ชาวพม่า อยู่จำนวน 11 คน (ชาย 7, หญิง 4 คน)
4.สวนส้มเกื้อกูล เลขที่127 ม.3 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุงฯ โดยมีนายเกื้อกูล อวยพร เป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งมีแรงงานลูกจ้าง ชาวกัมพูชา อยู่จำนวน 9 คน (ชาย 5, หญิง 4 คน) จากการตรวจสอบไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด โดยลูกจ้างทั้งหมดได้มีการต่อใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

Comments are closed.