Uncategorized

“จังหวัดร้อยเอ็ด วันนี้ พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ”โครงการดิจิทัลอาสา ร้อยเอ็ดเน็ตมาดี” หลักสูตร อสม.ออนไลน์ รุ่นที่ 2

“จังหวัดร้อยเอ็ด วันนี้ พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ”โครงการดิจิทัลอาสา ร้อยเอ็ดเน็ตมาดี” หลักสูตร อสม.ออนไลน์ รุ่นที่ 2
วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
เวลา 09.00 น. ภก.ประวุฒิ ละครราช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม……กล่าวเปิดงาน
นายวรศักดิ์ สังฆมณี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน กล่าวรายงาน


เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการรับรู้ และการใช้ประโยชน์โครงข่ายเน็ตประชารัฐ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาเชื่อมโยงกับการให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว ทันสมัย ตามนโยบาย Thailand 4.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ”โครงการดิจิทัลอาสาร้อยเอ็ดเน็ตมาดี”หลักสูตร อสม.ออนไลน์ ให้แก่อสม.ในหมู่บ้านที่ติดตั้งเน็ตประชารัฐ 1,107 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Mobile Application อสม.ออนไลน์ พัฒนาโดยบริษัท AIS ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลฯ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลให้แก่ อสม.และเป็นการสร้างเครือข่ายดิจิทัลด้านสาธารณสุขออนไลน์อย่างทั้วถึงและเท่าเทียมโดยใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ
เพื่อให้ อสม.สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกรวดเร็ว แม่นยำมีความถูกต้องมากขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันสถานการณ์ ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ อสม.ในหมู่บ้านจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ และประธาน อสม.20 อำเภอ การอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรม ทั้งสิ้น 1,127 คน
รุ่นที่ 1 วันที่ 27 สิงหาคม จำนวน 559 คน
รุ่นที่ 2 ในวันนี้ คือ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 จำนวน 568 คน
โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และบริษัท เอ.ไอ.เอส จำกัด(มหาชน)และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

#####
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ /ข่าว