Reporter&Thai Army

.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท.เจษฎาวุธ วงษ์วัฒน์ ผบ.ร้อย ทพ.๓๒๐๓ จัด กพ. ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก นายชัยณรงค์ นันตาสาย นอภ.เฉลิมพระเกียรติ และคณะ ที่เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยือนพร้อมทั้งให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ, เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับราษฎร

– เมื่อ ๒๘ ส.ค.๖๑, ๑๐๐๐ พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท.เจษฎาวุธ วงษ์วัฒน์ ผบ.ร้อย ทพ.๓๒๐๓ จัด กพ. ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก นายชัยณรงค์ นันตาสาย นอภ.เฉลิมพระเกียรติ และคณะ ที่เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยือนพร้อมทั้งให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ, เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับราษฎร บ.สะเกี้ยง ที่ประสบภัยจากเหตุดินโคลนถล่ม บริเวณ บ.สะเกี้ยง ม.๘ ต.ขุนน่านฯ มีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย จำนวน ๓ หลังคาเรือน มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๑๗ ราย ณ อาศรมพระธรรมจาริก บ.สะเกี้ยง ม.๘ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น.น. แล้วเสร็จเมื่อเวลา ๑๒๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑.บ้านหลังที่ ๑ ของนายนา อุ่นถิ่น อายุ ๔๑ ปี เลขที่ ๒๕ อยู่กัน ๒ ครอบครัว จำนวนสมาชิก ๕ คน
๒.บ้านหลังที่ ๒ ของนายเนตร บัวเหล็ก อายุ ๕๗ ปี เลขที่ ๑๐๑ อยู่กัน ๓ ครอบครัว จำนวนสมาชิก ๗ คน
๓. บ้านหลังที่ ๓ ของนายผาย บัวเหล็ก อายุ ๗๒ ปี เลขที่ ๔๑ อยู่กัน ๒ ครอบครัว จำนวนสมาชิก ๕ คน