Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น.โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ มว.รส.ที่ ๒ (ร.๔ ) อ.เมือง จว.อ.น. ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ม.๖ ต.หนองเต่า อ.เมือง จว.อ.น. ร่วมกันดำเนินการสร้างบ้านนางลูกจันทร์ สุวรรณโอสถ บ้านเลขที่ ๕๘ ม.๖ บ.หนองน้ำขุ่น ต.หนองเต่าฯ (มีคลิป)

เมื่อ ๒๖๐๙๐๐ เม.ย.๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น.โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ มว.รส.ที่ ๒ (ร.๔ ) อ.เมือง จว.อ.น. ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ม.๖ ต.หนองเต่า อ.เมือง จว.อ.น. ร่วมกันดำเนินการสร้างบ้านนางลูกจันทร์ สุวรรณโอสถ บ้านเลขที่ ๕๘ ม.๖ บ.หนองน้ำขุ่น ต.หนองเต่าฯ ซึ่งเป็นให้ผู้ยากไร้ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ ณ ม.๖ บ.หนองน้ำขุ่น ต.หนองเต่า อ.เมือง จว.อ.น.ผลการปฏิบ้ติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

https://youtu.be/vuobM5fe4Ko