ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ตรวจเยี่ยมขับเคลื่อนการการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 การปฏิบัติการจุดบริการ/ช่วยเหลือประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ ในพื้นที่ อ.เชียงดาว, อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
ตรวจเยี่ยมขับเคลื่อนการการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 การปฏิบัติการจุดบริการ/ช่วยเหลือประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่
ในพื้นที่ อ.เชียงดาว, อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

พลตรีบุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่ 3 / ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ( ผบ.ศป.บส.ชน. ) ตรวจเยี่ยมขับเคลื่อนการสกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511, การปฏิบัติของจุดบริการ/ช่วยเหลือประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ และการช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติ (อัคคีภัย, วาตภัย) ให้กับประชาชน โดยชุดปฏิบัติการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ที่ 1 สนับสนุนคณะประสานการพัฒนาโครงการร้อยใจรักษ์ ณ บ้านห้วยลึก ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในการปฏิบัติภารกิจเสริม จุดบริการ/ช่วยเหลือประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ และการช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติ โดยมอบผ้าห่ม,เสื้อผ้า,ยาสามัญประจำบ้าน ,ถุงยังชีพ เพื่อให้ หัวหน้าชุดปฏิบัติการพลเรือนฯ ที่ 1 นำไปมอบให้กับราษฎรที่ยากไร้/ประสบภัยพิบัติในหมู่บ้านรับผิดชอบ

จากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมขับเคลื่อนการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 กองบังคับการควบคุม ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ที่ 2 อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ รองแม่ทัพน้อยที่ 3 / ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ( ผบ.ศป.บส.ชน. ) ตรวจเยี่ยมกำลังพลสังกัด กองบังคับการควบคุมพื้นที่พิเศษดอยวาวี ปฏิบัติภารกิจร่วมจุดบริการ/ช่วยเหลือประชาชน บ้านวาวี และมอบผ้าห่ม, เสื้อผ้า, ยาสามัญประจำบ้าน, ถุงยังชีพ เพื่อให้ หัวหน้ากองบังคับการควบคุมพื้นที่พิเศษดอยวาวี นำไปมอบให้กับ นายอาเท เมเทกู่ บ้านเลขที่ 924ม.3 ต.วาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน พร้อมกับตรวจเยี่ยมกำลังพลสังกัด กองบังคับการควบคุมพื้นที่พิเศษดอยเวียงผา ปฏิบัติภารกิจร่วมจุดบริการ/ช่วยเหลือประชาชนจุดตรวจ บ้านท่าก๊อ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ จากการตรวจเยี่ยมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานฯ เพื่อทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ มีมาตรการสกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติดของทุกภาคส่วน ทั้ง ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และกองทัพบก เพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างยั่งยืนตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563.

ทรงวุฒิ ทับทอง