ข่าว เพชรบูรณ์

ที่หอประชุม อ บ จ เพชรบูรณ์ ก ก ต จังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดสัมณาโคลงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย มีนายไมตรี มีหล้า ผ อ ก ก ต จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธาณในการเปิดงานในครั้งนี้

วันที่1มีนาคม2562 เวลา 9.00.น ที่หอประชุม อ บ จ เพชรบูรณ์ ก ก ต จังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดสัมณาโคลงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย มีนายไมตรี มีหล้า ผ อ ก ก ต จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธาณในการเปิดงานในครั้งนี้ และมีนาย ว่าที่ร้อยตรี ภาสกร สิริภคยาพร รอง ผ อ ก ก ต เป็นวิทยากรให้ความรู้เรืองของการการเลือกตั้งวิธีการเข้าคูหาเลือกตั้งชี้แจงเรื่องของการใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น หลังจากนั้น นายสัมพันธ์ คำปาน พนักงานสืบสวนไต่สวนชำนาญการได้เป็นวิทยากรท่านต่อมา ชีแจงเรืองของกฎหมายในการเลือกตั้งเรื่องของการทำผิดกฎหมายผู้ที่ลงสมัครเลือกตั้งว่ามีโทษอย่างไรเรื่องการใช้เงินในการหาเสียงต้องใช้ไม่เกินวงเงินตามที่ ก ก ต กำหนดและชีแจงเรื่องของโทษที่จะได้รับหลังจากทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งเป็นต้น มีผู้เข้าร่วมอบรมณ์ในครังนี้จำนวน 66 ท่าน