ข่าว ร้อยเอ็ด

ผู้ว่าร้อยเอ็ดประธานพิธีผูกพัทธสีมาและอ่านประกาศบรมราชโองการพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดป่าสามัคคีธรรม บ้านจาน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง

ผู้ว่าร้อยเอ็ดประธานพิธีผูกพัทธสีมาและอ่านประกาศบรมราชโองการพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดป่าสามัคคีธรรม บ้านจาน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง

/สมนึก/รายงาน/0817082129–

วันนี้ (31 มีนาคม 2562) เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีผูกพัทธสีมาและอ่านประกาศบรมราชโองการพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดป่าสามัคคีธรรม บ้านจาน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระเทพดิลก รักษาการเจ้าคณะภาค 9 (ธ) ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ คณะธรรมยุติ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

วัดป่าสามัคคีธรรมตั้งอยู่เลขที่ 126 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด มีเนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 และได้รับความศรัทธาจากชาวบ้านจานหมู่บ้านใกล้เคียงและคณะศิษย์ยานุศิษย์ร่วมกันพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา มีการก่อสร้างศาสนสถานเพื่อประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน และก่อสร้างอุโบสถเพื่อปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์ จนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-