Reporter&Thai Army ข่าวเชียงใหม่

ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3201 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 จัดพิธีปิดการฝึกอบรม “โครง การชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่ 3” หนึ่งในกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ ที่บ้านแม่หาด หมู่ 1 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3201 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 จัดพิธีปิดการฝึกอบรม “โครง การชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่ 3” หนึ่งในกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ ที่บ้านแม่หาด หมู่ 1 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

 

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.62 นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอเวียงแหง จ.เชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายประทีป ดวงคำ ปลัดอำเภอเวียงแหง เป็นตัวแทนในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่ 3 โดยมี ร.ต.ณรงค์ฤทธิ์ ทิพย์คำ หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลที่ 3201ฯ ทีมงานคณะวิทยากรให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายสิริมงคล จันทร์ขาว ครูอาสาสมัครพื้นที่สูง กศน.อ.เวียงแหง, ร.ท.วชิรวิทย์ คนสูง หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 1 กกล.ผาเมือง, ร.ท.สมปอง คงบุญ รอง ผบ.ร้อย.ม.1 บก.ควบคุมที่ 1 ฉก.ม.5, พ.ต.ต.อุปคุต บุญมี, ร.ต.ต.อำนวย จันอักษร จาก สภ.เวียงแหงเชียงใหม่, น.ส.นวภัสร์ ศุทธิวัฒน์สกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.ส.ต.บ้านจอง, นายบุญ ปู่หลู่ ผญบ.บ้านแม่หาดประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแม่หาดเข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้

โดยนายประทีป ดวงคำ ปลัดอำเภอเวียงแหง ได้ให้แนวทางด้านคุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินชีวิตให้แก่กลุ่มเยาวชนบ้านแม่หาดฯ ตามโครงการการฝึกอบรมโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่ 3 ในการประพฤติตัวเป็นคนดี เพื่อเป็นกำลังหลักในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ทางด้าน ร.ต.ณรงค์ฤทธิ์ ทิพย์คำ หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลที่ 3201ฯ เผยว่า ในการฝึกอบรมโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่ 3 นี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งของกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแม่หาดฯ ที่ริเริ่มจากประชุมชุมชนให้เข้าใจโครงการฯ โดยได้น้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วง จึงได้มีการกำหนด “ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด”

ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักเพื่อมุ่งเน้นการดำเนินงานระดับชุมชนและหมู่บ้านทุกในพื้นที่ฯ เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เฝ้าระวัง ป้องปรามการกระทำผิดกฎหมาย การรักษาความสงบเรียบร้อย การสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดและเป็นการขยายพลังแห่งความดีของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้เยาวชนได้เข้ามาบทบาทสำคัญในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ทำให้เยาวชนได้ตะหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด และมีความสำนึกใน ชาติ ศาสนา พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ ความเสียสละอดทน ความมีระเบียบวินัย การใช้ชีวิตในสังคม และเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ ในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้จำนวน 15 คน จากกลุ่มเยาวชนบ้านแม่หาด หมู่ 1 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่.

https://youtu.be/Z6iVCCKd50I

https://youtu.be/Ay5w6g1h8Nw

ทรงวุฒิ ทับทอง รายงาน