ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

ร้อยเอ็ด-ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

วันนี้ (1 เมษายน 2562) เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 ณ วัดเหนือ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีพระครูปลัดรังสรรค์ คุณสาโร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือ สนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และกองทุนได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีขึ้น ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 โดยนำเงินดอกเบี้ยจากการซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและดอกเบี้ยฝากธนาคาร รวมทั้งขอความร่วมมือจากผู้มีจิตศรัทธา มอบเป็นทุนอุปการะแก่เด็กยากจนและด้อยโอกาส ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี จำนวน 193 ทุนๆละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 289,500 บาท

/////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม/เครดิตภาพA_o_F
สื่อฯประชาสัมพันธ์ผู้นำอช.จังหวัดร้อยเอ็ด