Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

สสจ.ร้อยเอ็ด ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับบุคคลและองค์กร ที่ร่วมสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ติดตราสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ

สสจ.ร้อยเอ็ด ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับบุคคลและองค์กร
ที่ร่วมสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ติดตราสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ

วันนี้(๒๘ พ.ย.๖๒) เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด(กวป.) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานที่ประชุมฯ ได้มอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลให้กับบุคคลและองค์กร ที่ร่วมสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ติดตราสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ ดังนี้
๑.มอบใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับภาคีเครือข่าย ที่ช่วยสนับสนุนและให้ความร่วมมือขับเคลื่อนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ติดตราสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และห้างสรรพสินค้าร้อยเอ็ดพลาซ่า
๒.มอบรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดติดแฮชแท็กสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๕ ท่าน ดังนี้
๑.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางชฎาพร รัตนศิริพรหม
Caption : “รักตัวเองให้มาก ทำได้ไม่ยาก งดหวาน เลี่ยงมัน ไม่กินเค็ม จัดเต็มๆกับอาหารว่างทางเลือกสุขภาพของเรา”
๒.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ นางพัทยา สันป่าแก้ว
Caption : “งดหวาน เลี่ยงมัน ไม่กินเค็ม เลือกฉลาก “ทางเลือกสุขภาพ” #สุขภาพดีได้ด้วยตัวคุณเอง #สัญลักษณ์ทางเลือกของคนรักสุขภาพ”
๒.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ นางสาวสุมัตษา ชุมมา
Caption : สุขภาพดีที่หนูเลือกได้ ดื่มทุกวันร่างกายแข็งแรง ด้วยฉลากทางเลือกสุขภาพ ……ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs)ค่ะ
/๓.รางวัลชมเชย…

-๒-
๓.รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่
๓.๑ นางสาวกรกมล สุทธิประภา
Caption : เลือกสุขภาพดี เลือกสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ #เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าโภชนาการที่ดีกว่าได้อย่างถูกต้องมองหา #สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพได้เลยค่า
๓.๒ นายภาณุวิชญ์ ทองไพบูลย์
Caption : “อยากมีสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่สัญลักษณ์นี้ครับ #คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีตราสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ เลยครับ#

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ และมีการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ติดตราสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งจะลดหวาน ลดมัน และได้คุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมจากการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) มุ่งหวังส่งเสริมให้ประชาชน สุขภาพดี ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) อันมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วนลงพุง ซึ่งโรคเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป และรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนอาจอันตรายถึงชีวิต