Reporter&Thai Army

ร.อ.โกมินทร์ บุญภา ผบ.ร้อย.ทพ.๓๑๐๓/หน.หมู่ รส.อ.เชียงแสน จว.ช.ร. จัด กพ. จำนวน ๑ ชป. ร่วมกับ อำเภอเชียงแสน, ทต.แม่เงิน, สภ.บ้านแซว, นรข.เขตเชียงราย, ตม.เชียงแสน, ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.แม่เงิน, ร.ร.บ้านแซววิทยาคม และ จิตอาสา ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จว.ช.ร. ร่วมกำจัดผักตบชวา

เมื่อ ๓๐ เม.ย.๖๒, ๐๘๐๐-๑๒๐๐ ร.อ.โกมินทร์ บุญภา ผบ.ร้อย.ทพ.๓๑๐๓/หน.หมู่ รส.อ.เชียงแสน จว.ช.ร. จัด กพ. จำนวน ๑ ชป. ร่วมกับ อำเภอเชียงแสน, ทต.แม่เงิน, สภ.บ้านแซว, นรข.เขตเชียงราย, ตม.เชียงแสน, ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.แม่เงิน, ร.ร.บ้านแซววิทยาคม และ จิตอาสา ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จว.ช.ร. ร่วมกำจัดผักตบชวา ตามโครงการบูรณาการคลองสวยน้ำใส ชุมชนร่วมใจกำจัดวัชพืช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้วยร่องขุน บ.ปงของ ม.๕ ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จว.ช.ร. (PC.๒๖๘๔๕๙) พื้นที่ประมาณ ๑ ไร่ โดยมี นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธาน