ข่าว เพชรบูรณ์

โรงเรียนวังชมภูวิทยาคมจัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนวังชมภูวิทยาคมจัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)และโรงเรียนบ้านชัยมงคลได้ร่วมจัดกิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี ดร.นันท์นภัส บุญยอด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน ร่วมกล่าวทบทวน คำปฏิญาณตน และสวนสนามของลูกเสือ ณ สนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) มีลูกเสือและเนตรนารีตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1-3จากโรงเรียนบ้านชัยมงคลเข้าร่วมกิจกรรม
การจัดกิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน เพื่อฝึกทักษะ ความมีระเบียบวินัยต่อตนเองและส่วนรวม อันเป็นแนวทางในการที่จะฟื้นฟูพัฒนากิจการลูกเสือให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติที่มีต่อคณะลูกเสือไทย และยังสร้างความสมานฉันท์ ความเป็นปึกแผ่นมั่นคงในหมู่คณะอีกต่อไป.

ภาพ-ข่าว ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์