Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการอบรมโครงการประชารัฐร่วมใจขจัดภัยยาเสพติด รุ่นที่ 14 ปี 2561

จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการอบรมโครงการประชารัฐร่วมใจขจัดภัยยาเสพติด รุ่นที่ 14 ปี 2561 เพื่อร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ ให้หมดจากพื้นที่อย่างยั่งยืน
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดอบรมโครงการประชารัฐร่วมใจขจัดภัยยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จากอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เพื่อจัดตั้งเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วพิทักษ์สาเกต ร่วมป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การตัดไม้ทำลายป่า และทรัพยากรธรรมชาติ การจัดระเบียบสังคมและอาชญากรรมต่างๆ อย่างยั่งยืน

นายพิจิตร บุญทัน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของชาติที่ ประชารัฐทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดจากพื้นที่อย่างยั่งยืน รวมทั้งนโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปราม การตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ การจัดระเบียบสังคมและอาชญากรรมต่างๆ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ร่วมกันในพื้นที่ซึ่งหน่วยงานพื้นที่ยังดูแลไม่ทั่วถึง โดยจะดำเนินการอบรมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับอำเภอ อำเภอ ละ 5 คน และชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในระดับตำบล ตำบล ละ 8 คน การฝึกอบรมจะมีทั้งการฝึกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสืบสวนหาข่าว การจับกุม การปิดล้อมตรวจค้น การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เริ่มทำการออกฝึกปฏิบัติภาคสนาม และการออกจัดระเบียบสังคมในช่วงเวลากลางคืน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะ สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 14/2561 เป็นผู้นำท้องที่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 117 คน รวมระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน 2 คืนเหยี่ยวข่าว/รายงาน