Uncategorized

ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจำปี 2561

ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจำปี 2561เพื่อให้ความรู้และเพิ่มทักษะความเข้าใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 พลตำรวจตรี ฐากูร นัทธีศรี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 เปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะของตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 ที่ หอประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ 2 โรงแรมธนินทรกรีนปาร์ค ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พลตำรวจตรี สมชาย นุ่มโต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด พันเอก ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นายพิจิตร บุญทัน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติการอบรม

พันตำรวจเอก ปพลภพ เย็นวัฒนา ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 4 เล็งเห็นความสำคัญในการฝึกทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชนให้ทักษะมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การชุมนุมประท้วงมีลักษณะเป็นเครือข่ายองค์กร มีการพัฒนารูปแบบวิธีการโดยใช้อาวุธ เด็ก และสตรีมากขึ้น การใช้กำลังควบคุมฝูงชน ของเจ้าหน้าที่รัฐต้องคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนให้เป็นไปตามหลักสากลจึงจำเป็นต้องพัฒนาความรู้ความสามารถให้มีความเข้าใจตามแผนรักษาความสงบ (กรกฎ 52) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และพระราชพระบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ. ศ. 2558 อย่างถ่องแท้ โดยปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้นำแนวทางการควบคุมฝูงชนของสหประชาชาติ มาศึกษาและพัฒนาปรับปรุงเป็นหลักสูตรกองร้อยควบคุมฝูงชนขึ้นมา เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการฝึกควบคุมฝูงชนให้หน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจตรี ฐากูร นัทธีศรี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อม โดยให้ปรับสถานภาพกำลังพลของกองร้อยควบคุมฝูงชน และจัดให้มีการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลสาธารณะ ประจำปี 2561 เพื่อให้กำลังพลของกองร้อยควบคุมฝูงชนและฝ่ายอำนวยการ ทีมบริหารเหตุการณ์ มีองค์ความรู้ มีทักษะความเข้าใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติได้อย่างมีรูปประธรรมต่อไป
การฝึกอบรมครั้งนี้ มีข้าราชการตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าอบรมจำนวน ทั้งสิ้น 510 นายเหยี่ยวข่าว/รายงาน