Uncategorized

ศาสนานิกชนทุกศาสนาในจังหวัดลพบุรี รวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 1 สิงหาคม 2561
ศาสนานิกชนทุกศาสนาในจังหวัดลพบุรี รวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

 

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่า

 

 

 

ราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ วัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี ซึ่งจังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด พร้อมด้วยชุมชนคุณธรรมวัดอัมพวัน วัดอัครเทวดานักบุญคามีเอล วัดนักบุญลูกกา ชมรมคริสเตียนโปรแตสแตนท์จังหวัดลพบุรี และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลพบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้พระราชทานพระราชูปถัมภ์พระพุทธศาสนา และศาสนาต่างๆ และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของชาวไทยตลอดมา อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมให้ศาสนิกชนของศาสนาต่างๆ มีจิตสำนึกที่ดี ตั้งใจปฏิบัติตนตามหลักคำสอนทางศาสนา และเป็นการรวมพลังศาสนิกชนทุกศาสนา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในชาติ
โดยมีพิธีทางศาสนาทั้ง 3 ศาสนา ได้แก่ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ผู้นำศาสนาอิสลาม ประกอบพิธีดุดาขอพร ผู้นำศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิค อ่านพระวจนพิธีและร้องเพลงอวยพรเฉลิมพระเกียรติ และผู้นำศาสนาคริสต์สังกัดสหกิจโปรแตสแตนท์ ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร./

สุภาวดี สมศรี
ส.ปขส.ลพบุรี-ข่าว
เอกพงษ์ พรหมเรนทร์/รายงาน