Reporter&Thai Army

พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร้อย ทพ.๓๒๐๑ จัดกำลังพล ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่นและราษฎร บ.มณีพฤกษ์ ม.๑๑ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จว.น.น. ร่วมดำเนินการสร้างที่พักอาศัยให้กับ นางสาว สม ยอดออน อายุ ๕๖ ปี บ้านเลขที่ ๗๒ ม.๑๑ ต.งอบฯ ซึ่งเป็นพิการด้านการเคลื่อนไหว และเป็นผู้ยากไร้อยู่ในสภาวะยากจน

เมื่อ ๐๑๐๘๓๐ ก.ย.๖๑ พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร้อย ทพ.๓๒๐๑ จัดกำลังพล ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่นและราษฎร บ.มณีพฤกษ์ ม.๑๑ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จว.น.น. ร่วมดำเนินการสร้างที่พักอาศัยให้กับ นางสาว สม ยอดออน อายุ ๕๖ ปี บ้านเลขที่ ๗๒ ม.๑๑ ต.งอบฯ ซึ่งเป็นพิการด้านการเคลื่อนไหว และเป็นผู้ยากไร้อยู่ในสภาวะยากจน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการสร้างจากอำเภอทุ่งช้างฯ เพื่อที่จะได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๒๕ คน ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว ๔๐ % เหตุการณ์ปกติ