Reporter&Thai Army Uncategorized

กองทัพอากาศ จัดพิธีส่งกำลังพลที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ใน กกล.ทอ.ฉก.๙

กองทัพอากาศ จัดพิธีส่งกำลังพลที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ใน กกล.ทอ.ฉก.๙
——————————-
พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ (กกล.ทอ.ฉก.๙) ณ ลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ ดอนเมือง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลของกองทัพอากาศที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศร่วมในพิธี

จากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองทัพอากาศได้มีส่วนร่วมปฏิบัติภารกิจกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติกับหน่วยงานในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ในการป้องกันและหยุดยั้งภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดสันติภาพอย่างยั่งยืน โดยกองทัพอากาศมีหน่วยในพื้นที่คือ “กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙” ในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว และได้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังพลไปปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่า “ขอให้กำลังพลทุกคนที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ จะต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีความอดทน เสียสละเพื่อส่วนรวม และน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินชีวิต เพื่อที่จะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามและนำสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเร็ววัน ผมขอชื่นชมในความกล้าหาญและความเสียสละของทุกคน ที่จะไปปฏิบัติภารกิจในกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ ตามวาระในวันนี้ และเชื่อมั่นว่ากำลังพลทุกคนมีความตั้งใจมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อปกป้องรักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักและเทิดทูนของพวกเราทุกคนตลอดไป”