Uncategorized

รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ชู ! ลูกกตัญญู ส่งผลให้ครอบครัวอบอุ่น สังคมเป็นสุข ในโครงการครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ การเสวนาครอบครัว พ่อ แม่ ลูก

รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ชู ! ลูกกตัญญู ส่งผลให้ครอบครัวอบอุ่น สังคมเป็นสุข ในโครงการครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ การเสวนาครอบครัว พ่อ แม่ ลูก
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมาย จากนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการประชุมโครงการครอบครัวอบอุ่นต้นแบบจังหวัดร้อยเอ็ดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสวนาครอบครัวพ่อแม่ลูก ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านเขือง ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินงานโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


นายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ในปัจจุบันพบว่า สถาบันครอบครัวมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงจากเดิมหลายด้านได้แก่ ครอบครัวมีขนาดเล็กลง ครอบครัวขยายหลายรุ่นอาศัย อยู่ร่วมกัน กลายเป็นครอบครัวเดี่ยว มีเพียงพ่อ แม่ และลูก ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและระหว่างเครือญาติลดน้อยลง มีสภาพต่างคนต่างอยู่มากขึ้น ขาดความตระหนักในความสำคัญของบทบาทครอบครัว มีค่านิยมที่ต้องการเลี้ยงลูกให้เป็นเลิศ มีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่เข้มงวด เป็นปัญหาระหว่างสามีภรรยา ความขัดแย้งระหว่างพ่อกับแม่ พี่กับน้อง พ่อกับลูก หรือแม่กับลูกไม่เข้าใจกัน สภาพเศรษฐกิจที่ยากจนและมีหนี้สิน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลายอย่างกับเด็ก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด จึงจัดทำโครงการครอบครัวอบอุ่นต้นแบบจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้นเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง ให้มีทักษะด้านจิตวิทยาการเลี้ยงดูลูกวัยรุ่น การเสริมสร้างสัมพันธภาพให้สมาชิกในครอบครัว มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว ตลอดจนการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เพื่อลดความรุนแรงในครอบครัว โดยกำหนดการจัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแนวทางการจัดกิจกรรม ตามโครงการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน


นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สาระสำคัญที่จะทำให้ครอบครัวอบอุ่น แท้ที่จริงคือการสัมผัสคนในครอบครัวด้วยความรัก ทุกสัมผัสกันด้วยความรักพ่อ แม่ สัมผัสลูกด้วยความรัก สามี ภรรยาหรือพ่อ แม่ ผู้ปกครองพูดคุยกับบุตรหลาน ด้วยปิยะวาจา และบุตร หลาน มีความกตัญญูกตเวที ย่อมจะส่งผลให้ครอบครัวอบอุ่น และสังคมเป็นสุข ต่อไป
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสวนาครอบครัวพ่อแม่ลูก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยเด็กวัยรุ่นที่มีช่วงอายุ 12 ถึง 15 ปี และพ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองของเด็ก ครอบครัวละ 2 คนรวม 280 คน ต่อรุ่น รวม 20 รุ่นๆละ 1 อำเภอ รวม 5,600 คน

//////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด