ข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อนข้าราชการตำรวจ ที่รักทุกท่าน

“เพื่อนข้าราชการตำรวจ ที่รักทุกท่าน”

ในโอกาสที่ผม จะเกษียณอายุราชการ ในวันนี้
ผมขอขอบคุณ ข้าราชการตำรวจทุกนาย ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ มาตลอดระยะเวลา 1 ปี ในการดูแลความสงบสุขให้แก่สังคม พี่น้องประชาชน ร่วมกันทำหน้าที่ในฐานะ “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ได้อย่างสมเกียรติ สมศักดิ์ศรี

ขอให้พวกเราทุกคน ภาคภูมิใจในความ เป็น ”ตำรวจ” เพราะ มีภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบ สำคัญ ในการแก้ไขปัญหา ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้สังคมปกติสุขเรียบร้อย

สุดท้ายแห่งการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ ในวันนี้ ผมขอ อัญเชิญบารมีแห่งพระนิรันตราย และพระพุทธโสธร ตร.108 ปี ซึ่งประดิษฐาน ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ทุกท่านเคารพนับถือ พระบุญญาบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
ตลอดจนผลบุญ กุศลที่ผมเพียรสร้างตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน

ได้โปรดดลบันดาลให้ข้าราชการตำรวจทุกท่านและครอบครัว สุขภาพที่ดี มีความสุข ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยแคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง มีสติปัญญาที่เฉียบแหลม มีความเพียรที่สมบูรณ์ และ มีคุณธรรมที่มั่นคง ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

ด้วยรักและปรารถนาดี

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
(พิทักษ์ 1)
30 กันยายน 2566