ข่าวรัฐสภา

กมธ.องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หารือหน่วยงานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญระดับพื้นที่

กมธ.องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หารือหน่วยงานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญระดับพื้นที่

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ ประชุมหารือร่วมกับนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และผู้แทนหน่วยงานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญระดับพื้นที่ ณ จังหวัดเลย ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดเลย และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดเลยเพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐบาลในด้านงบประมาณ การปฏิรูปประเทศรวมถึงปัญหาและอุปสรรคจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
.
สำหรับการเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ ณ จังหวัดเลย เป็นจังหวัดที่ 21 ที่ได้ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับผู้แทนหน่วยงานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญระดับพื้นที่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรคข้อสังเกตและข้อเสนอแนะรวมทั้งเพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้บูรณาการการทำงานร่วมกันโดยการหารือครั้งนี้คณะกรรมาธิการได้รับทราบเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของแต่ละหน่วยงาน เช่น การตอบข้อหารือหรือข้อสอบถามให้กับหน่วยรับตรวจ ตามมาตรา 57 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย การบูรณาการการทำงานการสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ในเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริต โดยมีการเฝ้าระวัง ติดตามการดำเนินงาน หรือโครงการของหน่วยงานในจังหวัดให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ คณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตในระดับจังหวัดโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการของผู้ตรวจการเลือกตั้ง และแนวทางการส่งเสริมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ให้เป็นศูนย์กลางปฏิบัติงานและประสานงานของเครือข่ายในการพัฒนาประชาธิปไตยระดับตำบลของสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดเลย นอกจากนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง กกต. ป.ป.ช. และสำนักงานกาตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จังหวัดเลย โดยจะได้รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่เสนอไปยังองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญส่วนกลางได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลไปประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์จากการบังคับใช้กฎหมายต่อไป

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน