Uncategorized

ชาวศรีสัชนาลัยเฮ ชลประทานเดินหน้าอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริ

ชาวศรีสัชนาลัยเฮ ชลประทานเดินหน้าอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริ
เวลา09.00น.วันที่31ต.ค.61 นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ.ห้องประชุมอ.บ.ต.แม่สำ โดยมี นายชัยพงษ์ สุขยากร ผ.อ.สนง.ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่4 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมจำนวน100กว่าคนเต็มห้องประชุม

นายพรมงคล ชิดชอบ ผ.อ.ส่วนวางโครงการที่1 ส.น.ง.บริหารโครงการฯ กล่าวว่าสืบเนื่องจากมีพระราชกระแสรับสั่งผ่าน พลเอกเทียนชัย จั่นมุกดา รองสมุหราชองค์รักษ์ เมื่อวันที่23 ก.ย.2537 ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำสาขาแม่น้ำยม บริเวณเหนือของ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากการขาดแคลนน้ำใช้ในการเพาะปลูก และอุปโภคบริโภคของราษฎรบริเวณดังกล่าว โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริบริเวณบ้านไร่ใน หมู่.11 ต.แม่สำ ความจุเกือบ5ล้านลบ.ม. เป็นโครงการหนึ่งที่มีความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และจากผลการพิจารณาวางโครงการเบื้องต้น พบว่าพื้นที่ที่จะขอใช้ในการก่อสร้าง บางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวน จำนวน 260 ไร่ ชาวบ้านได้รับผลกระทบเบื้องต้น 48 หลังคาเรือน จึงเข้าข่ายที่จะต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามมติค.ร.ม. เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายงานฯและเสนอกรมป่าไม้เพื่อประกอบการพิจารณาให้ใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยวันนี้ เป็นการประชุมชี้แจง แนะนำโครงการ นำเสนอขอบเขตผลกระทบ และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

ด้านนายบุญช่วย ปานบุตร กำนันต.แม่สำ กล่าวว่า พื้นที่ตำบลแม่สำ, ต.ป่างิ้ว ประสบปัญหาการเกษตรในช่วงฤดูแล้งซึ่งไม่มีน้ำในการทำการเกษตร หากโครงการนี้ดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านมากกว่า4หมู่บ้าน และตำบลข้างเคียงด้วย ซึ่งชาวบ้านก็ไม่ได้คัดค้านเพราะอยากได้น้ำ รวมถึงมีการชดเชยค่ารื้อถอน ของผู้ได้รับผลกระทบเป็นที่พึงพอใจ