Reporter&Thai Army Uncategorized

ศุลกากรมุกดาหารแถลงข่าวการจับกุมสินค้าเกษตรประเภทข้าวสารเหนียว

ศุลกากรมุกดาหารแถลงข่าวการจับกุมสินค้าเกษตรประเภทข้าวสารเหนียว
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ตามนโยบาย นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ รองอธิบดีกรมศุลกากร นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ ผอ.ศภ.2 และนายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นายด่านศุลกากรมุกดาหาร ให้เข้มงวดกวดขันในการสืบสวนและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าข้าว ข้าวสารเหนียว
และสินค้าเกษตรกรตามตะเข็บช

 

ายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาลเพื่อช่วยให้เกษตรกรไทยได้รับความเป็นธรรมในการขายผลผลิต และเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
ตลาดการค้าข้าวในประเทศไทย และเกษตรกรที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเปลือกนาปี ปีการเพาะปลูก
2562/2563

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 20.45 น. เจ้าหน้าที่ศุลกากรหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ศภ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ด่านศุลกากรมุกดาหาร และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ได้ทำการจับกุม นายวชิระ ศิริเกตุ ผู้ต้องหา พร้อมของกลางข้าวสารเหนียว บรรจุกระสอบๆ ละ 50 กิโลกรัม จำนวน 320 กระสอบ น้ำหนักรวม 16,000 กิโลกรัม และรถยนต์บรรทุกสิบล้อ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน 70-1445 กาฬสินธุ์ นายอาทิตย์ พันธุสุวรรณ ผู้ต้องหา พร้อมของกลางปลายข้าวสารเหนียว บรรจุกระสอบๆ ละ 50 กิโลกรัม จำนวน 200 กระสอบ น้ำหนักรวม 10,000 กิโลกรัม และรถยนต์บรรทุกสิบล้อ ยี่ห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 81-2846 กาฬสินธุ์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 กระสอบ น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 26,000 กิโลกรัม

 

มูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 600,000 บาท ที่บริเวณทางหลวงหมายเลข 212 ใกล้ปั๊มน้ำมัน ปตท. ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยไม่พบเอกสารหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรที่ถูกต้องแต่อย่างใด เป็นความผิดตาม ม.242,246,252 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 ประกอบกับ ม.166,167 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 จึงได้ยึดสินค้าดังกล่าว พร้อมนำตัวผู้ต้องหาและ
ยานพาหนะที่ใช้ในการกระทำความผิด นำส่งด่านศุลกากรมุกดาหาร เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร /รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177