• ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๑ •


• ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๑ •
วันนี้ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมีสมเด็จพระราชาคณะ และกรรมการมหาเถรสมาคม

อาทิ สมเด็จพระวันรัต, สมเด็จพระธีรญาณมุนี, สมเด็จพระพุฒาจารย์, พระพรหมวชิรญาณ, พระวิสุทธิวงศาจารย์, พระพรหมมุนี, พระพรหมโมลี, พระพรหมบัณฑิต, พระพรหมวิสุทธาจารย์ เป็นต้น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมหาเถรสมาคม อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ในการนี้ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เลขาธิการมหาเถรสมาคม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย Cr.กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภาพ/ข่าว
__________ฝ่ายเผยแผ่วัดยานนาวา/๓๐๑๑๒๕๖๑_________