Reporter&Thai Army

ร.17 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสนาสนเทศ ให้กับกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ของหน่วย ประจำเดือน พ.ย. 66

เมื่อ 30 พ.ย.66 เวลา 10.00น. ร.17 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสนาสนเทศ ให้กับกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ของหน่วย ประจำเดือน พ.ย. 66 เพื่อชี้แจงและเน้นย้ำการปฏิบัติตามข้อสั่งการและนโยบาย ตลอดถึงสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ให้กำลังพลได้รับทราบเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยมี รอง ผบ.ร.17 เป็นประธาน ณ ห้อง MM ร้อย.บก.ร.17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมือง จว.พ.ย. การปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย