ข่าวเชียงใหม่

อธิการบดี ม.แม่โจ้ ประชุมหารือร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์ฯ แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน เตรียมเสนอนายกฯ เร่งแก้หมอกควันอย่างจริงจัง

อธิการบดี ม.แม่โจ้ ประชุมหารือร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์ฯ แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน เตรียมเสนอนายกฯ เร่งแก้หมอกควันอย่างจริงจัง

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็น “การขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ปลอดภัยจากฝุ่นละออง” โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ได้หารือการจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักวิชาการ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการศูนย์ฯ ร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็น และแนวทางบูรณาการเพื่อดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการวางแผนขับเคลื่อนและร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์ความรุนแรงของหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ สาเหตุหลักมาจากการเผาโดยมนุษย์ 100% เพื่อการหาของป่า การปลูกพืชเชิงเดี่ยว จึงมีการลักลอบเผาป่าจำนวนมาก รวมทั้งจากนอกประเทศที่เกิดจุดความร้อนเป็นจำนวนมากทำให้มีฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน จนเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเป็นวงกว้าง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งทำแนวทางทั้งแบบระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเฝ้าระวังดูแลพื้นที่ พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบจากมลพิษ ปลูกฝังค่านิยมมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม นอกจากนี้ยังต้องนำองค์ความรู้ทั้งจากสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนไปปฏิบัติจริง ในขณะเดียวกันแจ้งแนวทางการป้องกันตัวเองให้ประชาชนทราบด้วย

อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืนนั้น จะต้องบูรณาการการทำงานกันอย่างต่อเนื่อง และวางมาตรการที่เหมาะสมกับในแต่ละพื้นที่ และตรงกับความต้องการของประชาชน โดยเตรียมเสนอแนวทางให้กับนายกรัฐมนตรี ที่จะเดินทางมาติดตามปัญหาหมอกควันไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดภาคเหนือ หวังผลักดันให้ประเทศเห็นความสำคัญของปัญหาหมอกควันอย่างจริงจัง เพื่อยกระดับไปสู่ประเทศสมาชิกอาเซียนที่อยู่รอบข้างประเทศไทย ให้ช่วยควบคุมการเผาในประเทศของตนเองต่อไป

ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้เริ่มดำเนินการเบื้องต้นแล้ว ได้ติดตั้งเครื่องกรองอากาศจัดเป็น green zone ใน 3 จุด คือ ห้องสำนักงาน แม่โจ้ 80 ปี, สำนักหอสมุด, อาคารอำนวย ยศสุข เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร ได้ใช้เป็นจุด Safety zone มีการรณรงค์และสนับสนุนการใช้หน้ากากป้องกันมลพิษ พ่นน้ำเพื่อลดมลพิษนำร่อในพื้นที่งสนามวังซ้าย อาคารสำนักงานอธิการบดี ถนนเส้นกลางมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้รณรงค์การพ่นน้ำในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละคณะ สำนัก วิทยาลัย และ สำนักฟาร์ม และได้มีการเผยแพร่ข่าวสารการป้องกันตนเองจากหมอกควันด้วยวิธีการต่างๆโดยสื่อของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง.

ทรงวุฒิ ทับทอง