ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-เปิดโครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมในระดับตำบล (ศูนย์มีสุข) กิจกรรมที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์มีสุข

ร้อยเอ็ด-เปิดโครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมในระดับตำบล (ศูนย์มีสุข) กิจกรรมที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์มีสุข

วันที่(2 เมษายน 2562) เวลา 09.30น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมในระดับตำบล (ศูนย์มีสุข) กิจกรรมที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์มีสุข โดยมีอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ ให้การต้อนรับและนางศิริ์ดาวัลย์ สรารัมย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับอนุมัติงบประมาณจากสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการในระดับตำบล (ศูนย์มีสุข) จำนวน 86 พื้นที่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนากลไกในการส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุโดยให้คนพิการและผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดตามศักยภาพและเข้าถึงระบบบริการตามจุดต่างๆที่คนพิการและผู้สูงอายุพึงได้รับ การนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเสลภูมิ ด้วย

ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

//////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม-รายงาน