ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-ประชุมคณะอนุกรรมการ การโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นจังหวัดร้อยเอ็ด กรณีการพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชน !!

ร้อยเอ็ด-ประชุมคณะอนุกรรมการ การโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นจังหวัดร้อยเอ็ด กรณีการพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชน !!

 

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 13.30น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการ การโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นจังหวัดร้อยเอ็ด กรณีการพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชน
ที่ประชุมได้มีการพิจารณา แก้ไขปัญหาการโอนย้ายกรณีเกิดความขัดแย้งระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชนจำนวน 5 แห่ง ขอไปด้วยเรื่องเดิมจำนวน 4 แห่งและเรื่องใหม่จำนวน 1 แห่ง
สำหรับคณะอนุกรรมการฯดังกล่าว เป็นไปเพื่อให้การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่นและปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตลอดจนเสนอความเห็นและแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบล ก.อบต.เป็นไปโดยถูกต้อง

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

 

////////////////////////////
ศรีไพรทูลธรรม-รายงาน