ข่าว ยโสธร

“กศน.กุดชุม จัดกิจกรรมวันรักการอ่าน”2 เมษายน 2562 เวลา09.30น.ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทธยาศัยอำเภอกุดชุม

“กศน.กุดชุม จัดกิจกรรมวันรักการอ่าน”2 เมษายน 2562 เวลา09.30น.ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทธยาศัยอำเภอกุดชุม นายมงคล ชื่นตา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการอ่าน 2 เมษา วันรักการอ่าน นางนาฤหทัย สิงห์เลิศ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทธยาศัยอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ว่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ปี 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศและให้การส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

โดยกำหนดให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปีชึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็น”วันรักการอ่าน”ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทธยาศัยอำเภอกุดชุม เล็งเห็นความสำคัญของการอ่านจึงได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการอ่าน การคิดและการวิเคราะห์/เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง/เพื่อเฉลิมพระเกียรตอสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มีการจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลง การสรุปความเกี่ยวกับวันรักการอ่านโดยสแกนคิวอาร์โค๊ต การประกวดเรียงความ การสาธิตการประกอบอาหารจากกลุ่มอาชีพทั้ง 9 ตำบล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 180 คน//พลากร. แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร ภาพ-ข่าว