Uncategorized

พังงา/เลขานุการนายก อบจ.พังงา เข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ “สตรีไทยดีเด่น” ประจำปี 2561

พังงา/เลขานุการนายก อบจ.พังงา เข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ “สตรีไทยดีเด่น” ประจำปี 2561
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี นางพรดารา ประมูลทรัพย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เข้ารับประราชทานโล่เชิดชูเกียรติ “สตรีไทยดีเด่น”ประจำปี 2561 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เป็นองค์ประธานในพิธีงานวันสตรีไทย ปี 2561 โดยมีผู้เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ประกอบด้วย องค์กรสมาชิกเครือข่ายสภาสตรีแห่งชาติฯ 211 องค์กร สตรีและเยาวสตรีจากทั่วประเทศ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้นำสตรี จากทุกภาคส่วน และมีผู้เข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น 150 คน และเยาวสตรีไทยดีเด่น 25 คน
นางพรดารา ประมูลทรัพย์ กล่าวว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดงาน “วันสตรีไทย” ปี2561 ภายใต้แนวคิด “สตรีไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 อีกทั้งโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมพรรษา 2 เมษายน 2561 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูสตรีไทย และส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีไทยมีความรู้ ความสามารถ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
นายกิตติ ทวีทรัพย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา เปิดเผยว่า สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2561 ได้รับการคัดเลือกเสนอชื่อจากจังหวัดและองค์กรสตรีจากทั่วประเทศ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณาตัดสินให้ได้รับรางวัล 150 คน ซึ่งเป็นสตรีที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มีสถานภาพครอบครัวเป็นแบบอย่างที่ดี ตามวิถีที่ดีงามของสังคมไทย เป็นผู้พัฒนาตนเองและครอบครัว มีบทบาทในการพัฒนาสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่น และสังคม รวมถึงสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณแก่สังคมและประเทศชาติ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และยังเสียสละเวลาเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่น จนเป็นที่ประจักษ์ ยอมรับของสังคม มีความเป็นผู้นำ นิยมในความเป็นไทย มีส่วนสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ไทยให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไปอีกด้วย
อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530