Uncategorized

สพม.เปิดโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561

สพม.เปิดโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561
ณ อ่าวมะนาวรีสอร์ท ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส นายวีรวัฒน์ คงพิน รอง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 15 (.สพม.15 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.15) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัด สพม.15 ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เข้าร่วมโครงการ จำนวน 42 คน พร้อมบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา
นายวีรวัฒน์ คงพิน รอง ผอ.สพม.15 เปิดเผยว่า กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.15 ได้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมกระบวนการกลุ่ม เพื่อฝึกให้นักเรียนมีพื้นฐานทางสังคมและมีทักษะชีวิตที่จำเป็นในการอยู่ร่วมในสังคม และฝึกปฏิบัติการฟื้นคืนชีพ CPR และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และวิทยากรกระบวนการ (สสส.) ในกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต การคิด การตัดสินใจ การรักตนเองและให้เกียรติผู้อื่น รวมทั้งการปฎิเสธไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกรูปแบบ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากนายเจ๊ะอามิง โต๊ะตาหยง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีปิดโครงการและพบปะพูดคุยให้กำลังใจนักเรียน บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน
ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 0936193807