Uncategorized

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการ การสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และเพิ่มศักยภาพการสื่อสาร ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการ การสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และเพิ่มศักยภาพการสื่อสาร ครั้งที่ 5 เน้นการผลิตงานนำเสนอภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อ Presentationณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ บ้านโคกเขือ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประทีป หมวกสกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธารเปิดโครงการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และเพิ่มศักยภาพการสื่อสาร ครั้งที่ 5 โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานราชการ นักจัดรายการวิทยุ และกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่ บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรส่วนท้องถิ่น บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรจากสถาบันการศึกษา เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
นายยากรียา สามะ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า โครงการการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และเพิ่มศักยภาพการสื่อสารเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 5 ที่ได้จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อเป็นการสร้างและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในความร่วมมือ สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในกลุ่มเป้าหมายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อเป็นการสร้างช่องทางการประสานงานประชาสัมพันธ์ร่วมกันในหลายระดับให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3.เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดของกลุ่มเครือข่ายในการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ 4.เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยฯกับองค์กรต่างๆให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนางานประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
สำหรับในปี 2561 นี้ โครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และเพิ่มศักยภาพการสื่อสาร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตงานนำเสนอภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อ Presentation โดยมีกลุ่มเป้าหมายบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รวม 15 แห่ง บุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ จ.นราธิวาส 15 แห่ง ตลอดจนบุคลากรจากคณะ สถาบัน วิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ รวม 55 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประทีป หมวกสกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และเพิ่มศักยภาพการสื่อสารถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานขององค์กรทุกองค์กรและทุกภาคส่วน เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ คือกระบวนการและกิจกรรมในการสร้างสัมพันธภาพให้เกิดความเข้าใจอันดี โดยจะต้องสร้างระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ดี ให้มีประสิทธิภาพต่อการประชาสัมพันธ์ สำหรับภารกิจสำคัญของการให้บริการวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์ตวามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯถือเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อม มีการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้บริการวิชาการ ข้อมูลข่าวสารผ่านสถานีวิทยุ PNU Radio คลื่นความถี่ FM 92.25 ซึ่งเป็นสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยฯซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีต่อการกระจายข่าวสารผ่านสื่อได้มากยิ่งขึ้น
สำหรับสาระในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การพัฒนาและการสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ การเรียนรู้การสื่อสาร การเขียนข่าว ส่งข่าว การพูด และการเขียนสคริปท์ เทคนิคการผลิตสื่อนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro 2018 การทำความเข้าใจ และรู้จักกับโปรแกรมฯ เทคนิคการตัดต่อวีดีโอ/ใส่เสียง/การใส่เอฟเฟกต์ กิจกรรม Work Shop การอัดเสียง เทคนิคการเป็นพิธีกร เป็นต้น.
ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 0936193807