Uncategorized

นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตามโครงการ “เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 100 ปีของเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี” มอบเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้น

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.
นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับนายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตามโครงการ “เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 100 ปีของเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี” มอบเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้น รายละ 2,000 บาท ชุดบำรุงสุขภาพ และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ราษฎร จำนวน 5 ราย
รายที่ 1.นางศรี คล้ายเกาะ เกิด อายุ 103 ปี
บ้านเลขที่ 53/3 ม.8 ต.วัดชลอ
2.นายพา ชื่นชม อายุ 100 ปี
อายุ 100 ปี
บ้านเลขที่ 14 ม.2 ตำบลบางขุนกอง
3.นางเผือด เรืองแจ้ง
อายุ 101 ปี
บ้านเลขที่ 50 ม.2
4.นางบุญธรรม โภคทรัพย์
อายุ 103 ปี
บ้านเลขที่ 32/5 ม.1 ตำบลบางคูเวียง
ประการสำคัญจะทำให้ประชาชนได้รับรู้ว่าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐมิได้ทอดทิ้งหรือเพิกเฉยต่อการเอาใจใส่ดูแลประชาชนแต่อย่างใดและเพื่อขับเคลื่อนนโยบายนนทบุรี ด้านคุณภาพชีวิตที่ดี ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีความห่วงใยครัวเรือนยากจน ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง อีกทั้งยังเป็นการรับทราบความเป็นอยู่ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุ และญาติพี่น้อง ในพื้นที่ ให้ดำรงชีวิต ต่อไปอย่างมีความหวัง
ในเขตพื้นที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี