Uncategorized

ชาวบ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านสิลันตา 4 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อวิน ศรีราชาจังหวัดชลบุรี จัดพิธีทำบุญกลางหมู่บ้านประจำปีเพื่อเป็นศิริมงคลต่อผู้อยู่อาศัย ในหมู่บ้านและสร้างความรักความสามัคคี ต่อผู้ร่วมอยู่อาศัย

ชาวบ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านสิลันตา 4 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อวิน ศรีราชาจังหวัดชลบุรี จัดพิธีทำบุญกลางหมู่บ้านประจำปีเพื่อเป็นศิริมงคลต่อผู้อยู่อาศัย ในหมู่บ้านและสร้างความรักความสามัคคี ต่อผู้ร่วมอยู่อาศัย


ชาวบ้านกว่า 200 คนและคณะกรรมการหมู่บ้านสิลันตา 4 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมทำบุญกลางหมู่บ้านประจำปีพ.ศ 2561 ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2561 เพื่อเป็น สิริมงคลต่อผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านและสร้างความรักความสามัคคี ในหมู่บ้านให้เป็น ปรึกแผ่นเดียวกัน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 7.00 น ในกิจกรรมก็จะมีพิธีตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ 8.00.น.ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และเครื่องสังฆทาน โดยมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.บ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกิจกรรม ต่อมาประธานชุมชนได้กล่าวถึงการรักษาความปลอดภัยในโครงการหมู่บ้านและแนะนำตัวคณะกรรมการหมู่บ้าน รวมถึงหมู่บ้านได้ผักดันให้หมู่บ้านเป็นนิติบุคคลและจะมีโครงการดีดีเข้าสู่ชุมชนจากหน่วยงานภาครัฐ
และรับทานอาหารร่วมกันแรกเพื่อแรกเปลี่ยนแนวความคิดและสร้างความสนิทสนมสามัคคีให้กับชุมชน


ธัญกิตติ์ อ่อนแสง (อี๊ดกระแสข่าว
รายงาน