ภัยพิบัติ

ปราจีนบุรี ลดแล้วน้องน้ำชุมชนตลาดเก่าและ พื้นที่รอบนอก!!

ปราจีนบุรี ลดแล้วน้องน้ำชุมชนตลาดเก่าและ
พื้นที่รอบนอก!!

สถานการณ์น้ำพื้นที่ปรา
จีนบุรีโดยเฉพาะชุมชน
ตลาดเก่ากบินทร์บุรี จากการลงพื้นที่สำรวจวันนี้น้ำลดลงมากแล้วประชาชนเร่งทำความ
สะอาดบ้านเรือน นาง
แฉล่ม บำรุงจิตร์ ประชา
ชนชุมชาตลาดเก่ากล่าว
ว่าน้ำลดระดับลงตั้งแต่
วานนี้และลดมากวันนี้ซึ่ง
ทุกคนดีใจมากและทำใจ
ตั้งแต่แรก เพราะเป็นวิถี
ชีวิตที่คลุกคลีกับน้ำมา
หลายสิบปี และไม่รู้สึก
กังวลใจเลยว่าน้ำจะท่วม
อีกหรือไม่ ในพื้นที่รอบ
นอกได้แก่โรงเรียนเทศ
บาล 2 น้ำลดลงมากแล้ว
ยังคงอยู่ใต้ถุนอาคาร
เรียนราว 20 ซม.คาดว่า
น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติใน
เร็ววันนี้ ที่โรงเรียนวัด
เพ็รชเอิม ไม่มีน้ำหลาก
ท่วมใต้ถุนอาคารเรียนแล้วซึ่งเมื่อสองวันก่อนมน้ำเอ่อท่วมราว 15ซม.
ภาพรวมยังคงเหลือด้าน
ล่าง อ.ประจันตคามบางส่วน เมือง และบ้านสร้าง
ยังคงมีระดับน้ำคงสูงอยู่บางพื้นที่เช่นกัน…

 

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประจำปราจีนบุรี/รายงาน…