Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

จ.ร้อยเอ็ด บริษัทประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนกันยายน 2562. ครั้งที่7/2562

จ.ร้อยเอ็ด
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนกันยายน 2562. ครั้งที่7/2562

วันพุธที่(2 ตุลาคม 2562)-ณ ห้องประชุม สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางร้อยเอ็ด นำโดย นายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กูล ประธานบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธาน พร้อมทั้งคณะกรรมการบริษัท ภก.ประวุฒิ ละครราช (รอง.นพ.สสจ.รอ) นายวิรุฬห์ มงคลศรีสวัสดิ์ (กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ)* ว่าที่ร้อยตรี พรตพร อาฒยพันธ์ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด *นายนิพนธ์ แก้วกาหลง คณะกรรมการบริษัทฯ*นายดำรง รัตนเมธาธร คณะกรรมการบริษัท , น.ส.บุษยมาศ มาศเกษม คณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมพนักงานการตลาด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม *นางนวลจันทร์ ศรีมงคล รักษาการพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด*นายชำนาญ สมบูรณ์ (หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สพจ.รอ) * น.ส.ณัฐสมณ ธาตุคำภู นวก.สพจ.รอ และนางกอบแก้ว ระวิเรือง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเหม้า เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมสรุปประเด็นวาระสำคัญ

1. การรายงานผลการดำเนินงานการลงพื้นที่ขับเคลื่อนชุมชนบ้านหนองผักแว่น หมู่23 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด กลุ่มแปรรูปขยะสร้างมูลค่าเพิ่ม ได้นำเสนอข้อมูลให้ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดขึ้นทะเบียนผู้กลุ่มโอทอปเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณการสร้างองค์ความรู้ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด ตลอดจนการสนัลสนุนงบประมาณจากภาครัฐเพื่อพัฒนาอาชีพต่อไป

2.รายงานการสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนในรอบเดือนกันยายน จากการออกงาน. จำหน่ายผ่านร้านช๊อปประชารัฐ และการจำหน่ายกระเช้าสินค้าชุมชน สร้างรายได้ให้กับสินค้าชุมชน 30,000 บาท

3.การขับเคลื่อนโครงการอาหารปลอดภัยร่วมกับ สสจ.รอ / สนง.พัฒนาชุมชน/หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด เชื่อมโยงหมู่บ้านโอทอปนวัติวิถีระดับC สู่การเชื่อมโยงตลาด4ร (โรงพยาบาล/ร้านอาหาร/โรงแรม/โรงเรียน) ขับเคลื่อนด้านการตลาดโดยกลไกประชารัฐ สร้างช่องทางจัดจำหน่ายระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการ สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับกลุ่มปลูกผักปลอดภัยของจังหวัดร้อยเอ็ด

4.การขับเคลื่อนร้านตุ้มโฮมคาเฟ่ สาขาที่4 บริเวณข้างอาคารหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดแห่งใหม่ โดยจะเป็นแหล่งรวบรวมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนอัตลักษณ์ของจังหวัด Co.working space. โดยสร้างความเป็นเจ้าของให้กับบุคคลทั่วไปได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งโดยเปิดจำหน่ายหุ้น และมีการปันผลกำไร ร่วมกันสร้างช่องทางการจำหน่ายให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้ชื่อ The sakate หรือบริษัท สาเกตุ / และการเยียวยาการปรับปรุงซ่อมแซม ร้านตุ้มโฮมคาเฟ่ สาขาศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ให้กลับมาเปิดให้บริการ ได้ในเร็ววัน หลังจากได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล

5.การอนุมัติงบประมาณงบประมาณบริษัทฯ 200,000 บาท เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากใบข้าวหอมมะลิ (ชาใบข้าว) ช่วยขับเคลื่อนด้านการตลาด ให้กับวิสาหกิจชุมชนบ้านเหม้า ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเงินทุนหมุนเวียนในการขับเคลื่อนการก่อสร้างโรงงานแปรรูปข้าวหอมมะลิสเปร์ดาย ที่ประสบปัญหาหม้อแปลงไฟฟ้าผิดขนาด ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหม้อแปลงใหม่ขนาด 100 KVA (งบประมาณ 200,000 บาท)

6.การออกตลาดจัดแสดงสินค้าในนามตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ด ในงานMotGP การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบสนามที่ 15 ณ สนามช้างอารีน่า จ.บุรีรัมย์ ซึ่งจะนำสินค้าชุมชนอัตลักษณ์ของจังหวัดนำเสนอสู่ประชาชนผู้เข้างานเชื่อมโยงตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ข้าวหอมมะลิ / ชาใบข้าวหอมมะลิ /ผ้าลายแคน /ผ้าไหมสาเกตุ เป็นต้น
**ในระหว่าง วันที่ 4-6 ต.ค.62 ภายใต้ภาระกิจการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดร้อยเอ็ดE3. โดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

{}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
ศรีไพร ทูลธรรม::ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด/รายงาน