Uncategorized ข่าว จันทบุรี

นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 500,000 ตัว

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 500,000 ตัว

ณ บริเวณแหล่งอนุรักษ์ปูแป้นธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความสมบูรณ์ยั่งยืนและให้ประชาชนใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กุ้งกุลาดำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก