กิจกรรมค่ายสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนักศึกษาแพทย์ ครั้งที่ 12 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณดงแม่นางเมือง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์


เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา นพ.ทวีศักดิ์ สูตรภาษานนท์ นายแพทย์ชำนาญการ ประธานโครงการ ค่ายสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนักศึกษาแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ อาจารย์แพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติ เภสัชกร พยาบาลเวชกรรมสังคม นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาพยาบาล บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เรียนรู้วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ชุมชน ร่วมกวาดวิหารลานเจดีย์ ในกิจกรรมค่ายสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนักศึกษาแพทย์ ครั้งที่ 12 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณดงแม่นางเมือง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์