ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

พิธีมุทิตาจิต แก่ผู้จบการศึกษาระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ

พิธีมุทิตาจิต แก่ผู้จบการศึกษาระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ หอประขุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีมุทิตาจิต แก่ผู้จบการศึกษาระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยมีพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ ผศ.ดร รองอธิการบดี ถวายสักการะ กล่าวถวายรายงาน พลตรีพนม ศรีเผือก ตัวแทนบัณฑิต ถวายสักการะ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกอบจ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายสรศักดิ์ วจีสัตย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมงาน ถวายสักการะ นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมด้วย พระครูปริยัติเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร.รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ ขานชื่อผู้ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่ พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ ผู้ได้รับเข็มเกียรติคุณ ได้แก่ นายเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น ประธานหลักสูตรขานชื่อบัณฑิต เข้ารับของที่ระลีกจากประธานในพิธี ผู้ให้การสนับสนุนอุปถัมภ์วิทยาเขตเชียงใหม่ นิสิตผู้สอบเปรียญธรรมได้ ประจำปี 2566 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น วิทยนิพนธ์ดีเด่น พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จำนวน 5 รูป พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวสัมโมทนียกถา โดยมีพระเดชพระคุณพระราชวัชรสารบัณฑิตรศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตามาร่วมในพิธี ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกพร้อมกัน.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา