ข่าวกาฬสินธุ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

กกต.กาฬสินธุ์ ติวเข้มเครือข่ายพลเมืองช่วยเหลือ-สังเกตการณ์การเลือก สว.

กกต.กาฬสินธุ์จัดกิจกรมอบรมให้ความรู้เครือข่ายพลเมืองช่วยเหลือและสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับอำเภอและระดับจังหวัด เพื่อเสริมสร้างให้เครือข่ายพลเมือง มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

3 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมทศพร โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เครือข่ายพลเมืองช่วยเหลือและสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยมีนายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ ปลัด จ.กาฬสินธุ์ ร้อยตำรวจเอก มนูญ วิเชียรนิตย์ ผอ.กกต.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ กรรมการการเลือกตั้งสว.ระดับจังหวัด จ.กาฬสินธุ์ นายสำเนียง หวังเจริญ ท้องถิ่น จ.กาฬสินธุ์ นายสุรเดช เคราะห์ดี เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด ผู้ตรวจการเลือกตั้ง คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ผู้แทนสภาองค์กรชุมชน เครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์การเลือกตั้ง (We Watch)และดีเจประชาธิปไตย รวมจำนวน 142 คน


ร้อยตำรวจเอก มนูญ วิเชียรนิตย์ ผอ.กกต.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 โดยกำหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 และระดับจังหวัดในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 ซึ่งได้มีการรับสมัครรับเลือกระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมานั้น


ทั้งนี้เพื่อเป็นการชี้แจงการปฏิบัติงานของเครือข่ายพลเมืองที่ จะปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานและสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีขึ้น กกต.กาฬสินธุ์จึงได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเสริมสร้างให้เครือข่ายพลเมือง มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และเพื่อให้เครือข่ายประชาธิปไตยมีการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีขึ้น
สำหรับ จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.กาฬสินธุ์ ได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.อ.13) ของผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ ทั้ง 18 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 221 คน